ติดต่อเรา

  โรงเรียนบ้านลาดค้อ  กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1             92  หมู่ที่ 1   ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   ร
หัสไปรษณีย์   42000  โทร: 0-82109-4536                                   E-mail ladkor@loei1.go.th 
เว็บไซต์ www.ladkor.loei1.go.th 

  

โรงเรียนบ้านลาดค้อ


Comments